Algemene voorwaarden MOOIS interieur & vastgoedstyling

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a MOOIS interieurstyling de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62658816 gevestigd aan Herenweg 64, Unit 32, 3602 AR Maarssen.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MOOIS interieurstyling te Maarssen een
overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en MOOIS interieurstyling te
Maarssen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever
sluit met MOOIS interieurstyling te Maarssen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing MOOIS interieurstyling te Maarssen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

MOOIS interieurstyling te Maarssen draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht
geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door MOOIS interieurstyling te Maarssen opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te
beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van MOOIS interieurstyling te
Maarssen een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening
van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het
is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te
verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de
website of in reclame-uitingen) kunnen door MOOIS interieurstyling te Maarssen te allen tijde
gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de
opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 07 dagen na factuurdatum, op een door MOOIS
interieurstyling te Maarssen op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag
der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de
opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de
vordering van MOOIS interieurstyling te Maarssen op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever
verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van MOOIS interieurstyling te
Maarssen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. MOOIS interieurstyling te Maarssen kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid
van de geleverde informatie en documenten MOOIS interieurstyling te Maarssen is dan ook,
behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van
onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door MOOIS interieurstyling te
Maarssen geleverde dienst(en).
7.2. MOOIS interieurstyling te Maarssen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik
van geleverde informatie en documenten MOOIS interieurstyling te Maarssen biedt niet de garantie
dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MOOIS interieurstyling te
Maarssen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan
MOOIS interieurstyling te Maarssen worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet
verstrekt, dan is MOOIS interieurstyling te Maarssen niet aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig
aan MOOIS interieurstyling te Maarssen zijn verstrekt, heeft MOOIS interieurstyling te Maarssen
het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4.MOOIS interieurstyling te Maarssen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
doordat MOOIS interieurstyling te Maarssen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MOOIS
interieurstyling te Maarssen kenbaar behoorde te zijn.
7.5. MOOIS Interieurstyling te Maarssen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien MOOIS interieurstyling te Maarssen desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de
opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens MOOIS interieurstyling te Maarssen die niet binnen 2 jaar na hun
ontstaan bij MOOIS interieurstyling te Maarssen zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt MOOIS
interieurstyling te Maarssen ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar MOOIS interieurstyling te
Maarssen geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan
MOOIS interieurstyling te Maarssen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de
mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal MOOIS interieurstyling te Maarssen de werkzaamheden
alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te
worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol is, zal de factuur door MOOIS interieurstyling te Maarssen worden aangepast tot
een lager bedrag dan wel tot nihil MOOIS interieurstyling te Maarssen zal ook in dat geval slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. MOOIS interieurstyling te Maarssen is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling
te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van
faillissement verkeert, is MOOIS interieurstyling te Maarssen gerechtigd de overeenkomst per
direct te ontbinden.
10.3. MOOIS interieurstyling te Maarssen is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij
van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift MOOIS
interieurstyling te Maarssen tot mededeling verplicht.
10.4. MOOIS interieurstyling te Maarssen heeft het recht om dossiers en alle zich daarin
bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere
aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn
nadat MOOIS interieurstyling te Maarssen de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MOOIS interieurstyling te Maarssen is
uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van MOOIS
interieurstyling te Maarssen voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk
beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels
en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van
opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door MOOIS interieurstyling te Maarssen gebruikt
kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen
worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.